Support e-mail: support@excusem666.com

 1. ÚVODNÍ USTANOVEN&Iac= ute;
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)=

Lukáš Tetour, IČO 14114020 =

  • upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější= ch předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních str= an vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupu= jící“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adre= se excusem666.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „= webové rozhraní o= bchodu“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osob= a, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou č= ;i osobou, jež jedná při objednáván&iacut= e; zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatné= ho výkonu povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možn&eac= ute; sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavří= ;t v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSK&Yacu= te; ÚČET
  • Na základ= 83; registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelsk&yacut= e; účet“). Kupující může provádět objednávání zbož&iacut= e; též bez registrace přímo z webové= ho rozhraní obchodu.
  • Při registraci= na webové stránce a při objednáván&iacu= te; zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všec= hny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakék= oliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uveden&eacu= te; kupujícím v uživatelském úč= ;tu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup= k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupujíc&iacut= e; je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Kupujíc&iacu= te; není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.<= /li>
  • Kupujíc&iacu= te; bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohle= dem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.=
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuáln&#= 283; sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodá= ním zboží uvedené ve webovém rozhran&iacut= e; obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejmé= na informace o:

  &nb= sp;       objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  &nb= sp;       způsobu úhrady kupní ceny zbož&iacut= e;, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společn= 83; jen jako „objednávka<= /b>“).

  &nb= sp;     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objedná= vky.

  &nb= sp;     Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupuj&iacu= te;címu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce  (dále jen „elektronická adr= esa kupujícího“).

  &nb= sp;     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požá= ;dat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  &nb= sp;     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijet&iac= ute; objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujíc&iac= ute;mu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto nákla= dy se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

  &nb= sp;     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu skrze službu Stripe

●<= span style=3D'font:7.0pt "Times New Roman"'>      =   V případě bezhotovostní platby = je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splně= ;n okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.<= o:p>

  &nb= sp;     V případě bezhotovostní platby:  platbou na účet prodávajícho  nebo přes platební bránu prodávajícího, prodávající zboži odesílá až pouhrazení kupní ceny zboží. 

  &nb= sp;     Případné slevy z ceny zbož&iacu= te; poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  &nb= sp;     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li = tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je  plátce= m daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a za#= 3;le jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; vpř= ípadě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupujíc&iacu= te; bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu= , od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboží= ;m, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky ne= bo počítačového programu, pokud porušil jej= ich původní obal.
  • Nejedná-li s= e o případ uvedený v § 1837 občanského zákoníku má kupující dle § 18= 29 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode d= ne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat zboží na tuto adres= u: Olšanská 2898/4h, Praha 3, 130= 00, spolu se zbožím kupující odešle také, fakturu od zboží.
  • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovn&iacut= e; cestou.
  • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupují= cí zboží vrátí nebo prokáže, ž= ;e zboží prodávajícímu odeslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží = je prodávající oprávněn jednostrann= 3; započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • V př&iacu= te;padech, kdy má kupující v souladu s ustanoven&iacut= e;m § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • V př&iacu= te;padě, že je způsob dopravy smluven na základ= 3; zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tím= to způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen d= odat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V př&iacu= te;padě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení= .
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obal= 67; zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodac&iac= ute; podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ   <= /span>
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závazný= mi právními předpisy (zejména ustanovení= ;mi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Prodávaj&iac= ute;cí odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupujíc&iac= ute; zboží převzal:

  &nb= sp;       má zboží vlastnosti, které si stra= ny ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrob= ce popsal nebo které kupující očekával s ohle= dem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  &nb= sp;       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  &nb= sp;       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jako= st nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  &nb= sp;       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  &nb= sp;       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží b= ylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.  
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupujíc&iacu= te; nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávaj&iac= ute;cí není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťu= je prodávající prostřednictvím emailové adresy:
  • K mimosoudní= mu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možn&eacu= te; využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha = 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízen&iac= ute; Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne= 21. května 2013 o řešení spotřebitelský= ch sporů on-line a o změně nařízen&= iacute; (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávaj&iac= ute;cí je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupujíc&iacu= te; tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 2. OCHRANA OSOBNÍ= ;CH ÚDAJŮ
  • Prodávaj&iac= ute;cí zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takové= ;mu zpracování najdete hodit sem proklik na odkaz ochrany osobních udajů, GDPR


 3. ZÁVĚRE&#= 268;NÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se říd&iacut= e; českým právem.
  • Volbou práva= dle tohoto článku obchodních podmínek nen&iacut= e; spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nich= 82; se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady = (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmín= ek neplatné nebo neúčinné, nebo se takov&yacut= e;m stane, namísto neplatných ustanovení nastoup&iac= ute; ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivová= ;na prodávajícím v elektronické podob= 83; a není přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: support@excusem666.c= om